Project

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008

جهت خرید و ساخت و اجرای پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی و صنعتی (PC)
Project

گواهی صلاحیت شرکتهای پیمانکاری و خدماتی صادر شده توسط شرکت ملی گاز ایران جهت خطوط انتقال گاز و پیمانکاری نیرو

Project

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری صادر شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی جهت رتبه پیمانکاری

Project

گواهینامه سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و امنیت شغلیOHSAS 18001:2007

جهت خرید و ساخت و اجرای پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی و صنعتی (PC)
Project

گواهینامه سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

جهت خرید و ساخت و اجرای پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی و صنعتی (PC)
Project

گواهی نامه ی سیستم مدیریت محیطیISO 14001:2004

جهت خرید و ساخت و اجرای پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی و صنعتی (PC)